Behandelovereenkomst

Door het maken van een afspraak bent u op de hoogte van de overeenkomst
 • In de WBGO (wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) zijn een aantal zaken geregeld. De WBGO is dwingend recht, dat wil zeggen dat ik als therapeut en u als cliënt onderling geen afspraken kunnen maken die tegen deze wet ingaan. De wet kent plichten en rechten. Samengevat komen ze voor mijn behandeling neer op de volgende punten:
 • De cliënt dient zichzelf vooraf goed op de hoogte te stellen bij de eigen zorgverzekeraar over de vergoedingen van de behandeling.
 • De cliënt is op de hoogte van de door de CAT-therapeut gebruikte behandelvorm.
 • De cliënt is op de hoogte is van het door de CAT-therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is)
 • De CAT-therapeut verplicht zich de cliënt door te verwijzen naar een collega CAT-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden  plaatsvinden
 • Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht
 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de CAT-therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de CAT-therapeut beëindigt
 • De behandeling door de CAT-therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet
 • De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de CAT-therapeut gevoerde geschilleninstantie
 • Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en CAT-therapeut; overschrijving naar bank per consult naar toezending van een nota.
 • De cliënt is op de hoogte van het feit dat de CAT-therapeut een cliëntdossier bijhoudt
 • De CAT-therapeut behandelt dit cliëntendossier overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur
 • De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is.
 • De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is,  kan eisen en de CAT-therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.
Deze behandelovereenkomst is gepubliceerd op 7.6.2019.